Hieronder vindt u de toelichting bij de geluidsmetersite van Milieuvereniging Benegora.

De volgende kolommen worden op de website weergegeven:
Datum de datum in internationale notatie waarop de meting is uitgevoerd
Tijd de tijd waarop de meting is geŽindigd
Meettijd min. de tijd gedurende welke de meting heeft plaatsgevonden in minuten, voor deze opstelling is dat 5 minuten
LAeq het gemiddelde geluidsniveau tijdens de meting
LAmax het maximale geluidsniveau dat tijdens de meting optrad
LA95 het geluidsniveau dat gedurende 95% van de meettijd werd overschreden
LCeq het gemiddelde geluidsniveau waarbij ook de lage tonen werden meegemeten

dB
dB staat voor decibel en is het verhoudingsgetal dat het geluidsniveau aangeeft in verhouding tot de zogenoemde gehoordrempel. De gehoordrempel is het laagste geluidsniveau dat een mens kan waarnemen. Het getal is logaritmische waardoor hele grote verschillen in geluidsniveaus gemakkelijk in dBs kunnen worden weergegeven, zonder dat het enorme getallen worden. Dit laatste betekent in de praktijk dat een verhoging van 3 dB een verdubbeling van het geluidsniveau is. Een verhoging met 6 dB betekent dus dat het geluid 4 maal zo hard is en een verhoging met 9 dB is een geluidsniveau dat 8 keer zo hard is enz.

dB(A)
Meestal staat achter dB nog tussen haakjes een A. Deze A geeft de zogenoemde frequentieweging aan. Dit betekent dat de gebruikte geluidsmeter de hoge en lage tonen net zo meet als de mens ze waarneemt. Mensen horen lage en hoge tonen namelijk niet erg goed. Een geluidsmeter die geen A-weging toepast zou dus een veel te hoog geluidsniveau kunnen aangeven omdat ook de hoge en lage tonen worden meegemeten. Naast de A-weging bestaan er nog andere wegingen. Met name de C-weging wordt veel gebruikt omdat hierbij de lage tonen wel worden meegemeten. De verhouding tussen A- en C-weging geeft dus een indicatie van de hoeveelheid laagtonig geluid.

LAeq
Dit is een standaard term. De "L" staat voor het Engelse Level (=niveau), de "A" staat voor de A-weging en de "eq" staat voor equivalent. Dit laatste geeft feitelijk aan dat de gemeten waarde het gemiddelde is dat is opgetreden tijdens de meting. In de BENEGORA opstelling dus het gemiddelde over 5 minuten.

LAmax
De LAmax waarde is de maximale geluidswaarde die tijdens de meting is opgetreden.

LA95
Wat deze waarde aangeeft is een beetje lastig uit te leggen, maar ze geeft het geluidsniveau aan dat gedurende 95% van de meettijd is overschreden. Meestal wordt deze waarde gebruikt om het zogenoemde achtergrondniveau te bepalen. De reden waarom wij deze waarde hebben opgenomen is omdat de BASF volgens hun eigen?? norm een LA95 hanteert van 43 dBA. De LA95 wordt in Nederland niet voor dit doel gebruikt. De LA95 waarden zijn ook meestal een stuk lager dan de in Nederland voor industrielawaai gehanteerde LAeq waarden.

LCeq
Ten slotte geeft de achtste kolom de LCeq waarde aan. Dit geeft samen met de LAeq waarde dus een indicatie voor de hoeveelheid lage tonen die in het gemeten geluid aanwezig zijn.

Hoe zit het met de normen?
Voor handhaving van geluidsnormen met betrekking tot industrielawaai wordt in Nederland gebruik gemaakt van de "Handreiking industrielawaai". Hierin wordt per leefomgeving aangegeven wat de geluidsbelasting mag zijn. Er worden hierbij verschillende niveaus gehanteerd voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Grenswaarden uit de Handreiking Industrielawaai
Omschrijving van het gebied
Dagperiode
(07.00 - 19.00 uur)
Avondperiode
(19.00 - 23.00 uur)
Nachtperiode
(23.00 - 07.00 uur)
Stille landelijke gebieden, gebieden voor extensieve recreatie
40
35
30
Landelijke gebieden met veel agrarische activiteit
45
45
35
Stille woonwijk, weinig verkeer
45
40
35
Rustige woonwijk in stad
50
45
40
Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten
55
50
45
Woonwijk nabij drukke verkeersweg (auto en rail)
55
50
45
Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied
55
50
45
Woonwijk in stadscentrum
55
55
45
Op industrieterrein
max. 65
max. 60
max. 55

Wat geldt voor Ossendrecht, Calfven, Woensdrecht en Putte?
Volgens Benegora zou de gemeente Woensdrecht moeten vallen onder de catagorie "Landelijke gemeente met extensieve recreatie". Hierdoor lijkt ons een grenswaarde van 30 dB(A) 's nachts normaal. Hierover valt echter te discussieren. We hebben de grenswaarde op onze geluidsmeter site dan ook maar ingesteld op 35 dB(A). Dit is zeker voor de randgebieden van Ossendrecht, Putte, Calfven en Woensdrecht niet te laag. De overschrijding van de grenswaarde wordt op de website aangegeven doordat het blokje in de tabel met de te hoge waarde rood wordt in plaats van groen. Om allerlei incidentele overschrijdingen overdag (grasmaaiende buren enzo) te vermijden wordt de grenswaardeoverschrijdingsindicatie alleen 's nachts van 23.00 uur tot 7.00 uur geactiveerd.

Enkele algemene opmerkingen
Een geluidsmeter meet al het geluid dat optreedt, onafhankelijk van de richting waaruit het geluid komt. Ons systeem meet dus niet specifiek het geluid uit het Antwerpse industriegebied. Dat betekent dat wanneer iemand in de buurt met een motormaaier het gras maait dit ook wordt meegemeten. De belangrijkste meetwaarden zijn dus de niveaus in de nachtperiode. Er is dan weinig verkeer op de snelweg en ook zullen er hopelijk weinig mensen zijn die het gras maaien.

Wanneer het regent zijn de meetwaarden niet betrouwbaar omdat ook het regengeruis wordt meegemeten. Een motregentje heeft geen invloed, maar een regenbui kan een aardige afwijking geven.

Metingen die worden gedaan bij een windsnelheid boven de 6 meter/seconde (dit ligt tussen 3 en 4 Beaufort) mogen niet worden gebruikt omdat dan het windgeruis zo sterk is dat ook dit een afwijking van de meetwaarden geeft.